خسرو حسینی

درباره من

دکتر خسرو حسینی
image

استاد گروه آموزشی عمران - آب @ دانشکده مهندسی عمران

خلاصه‌اي از سوابق تحصيلي، حرفه‌اي و تحقيقاتي   1- مشخصات فردي نام و نام خانوادگي: خسرو حسيني                                         نام پدر: محمد حسن متولد: 1340                                                             پست الکترونيکي: khhoseini@semnan.ac.ir آدرس: سمنان، دانشگاه سمنان، دانشكده مهندسي عمران تلفن :0233354121   2- سوابق تحصيلي دكتراي مهندسي عمران – هيدروليك، Ecole Centrale de Nantes، September 1994 تا July 1999                 عنوان رساله دكترا: « Relation entre la rigidite initial et la cohesion non-drainee dans les vases molles, )». اساتيد راهنما: َAlain Grovel, Martin Sanchez   کارشن...

محقق گوگل

(1403/1/25)

استنادات

610

h-index

15

i10-index

18

مؤلفین همکار

19

اسکوپوس

(1403/1/25)

استنادات

409

مقالات

43

h-index

12

مؤلفین همکار

54

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1995-1999

دکتری

دانشگاه نانت - فرانسه

1367-1369

کارشناسی ارشد - سازه های هیدرولیکی

دانشگاه تهران

1994-1995

کارشناسی ارشد - هیدرولیک دریا

دانشگاه نانت - فرانسه

1362-1367

کارشناسی

دانشگاه علم و صنعت ایران

تجارب

1395 -

معاون پژوهشی دانشکده مهندسی عمران

دانشگاه سمنان

1388-1393

مدیر گروه سازه های هیدرولیکی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

مهندسی رودخانه

طراحی سازه های هیدرولیکی

اولویت های پژوهشی

طراحی سازه های هیدرولیکی

مهندسی رودخانه

روشهای عددی در مهندسی آب

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Investigation on the formation of roll waves in chutes
WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL(2016)
9411043001*, ^خسرو حسینی
Analyzing the turbulent flow on steep open channels
Water Science and Technology-Water Supply(2016)
9411043001*, ^خسرو حسینی
بررسی آزمایشگاهی تأثیر استفاده از طوق در کاهش عمق و تأخیر در شروع آبشستگی در اطراف تکیهگاه مستطیلی پایه پل
مجله پژوهش آب ایران(2016)
9011043001*, ^خسرو حسینی, عبداله اردشیر, ^حجت کرمی
تحلیل سری زمانی فرایندهای هیدرولوژیک از دیدگاه نظریه آشوب (مطالعه موردی: بارش ماهانه دریاچه ارومیه)
عمران مدرس(2017)
^سعید فرزین, ^خسرو حسینی, ^حجت کرمی, ^سیدفرهاد موسوی*
تحلیل جریان در سرریز و سازه استهلاک انرژی سد گلورد نکا به کمک روش‌ های عددی
سد و نیروگاه برق آبی(2017)
^خسرو حسینی*, 9311044006, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین
تحلیل سه بعدی تأثیر تکیه گاه پل متصل به دیواره کانال بر پارامترهای هیدرولیکی جریان با استفاده از Flow-3D
مهندسی آبیاری و آب(2017)
^حجت کرمی, ^خسرو حسینی, ^سعید فرزین*, 9311044001, محمدرضا نیک پور
Scour and Three-dimensional Flow Field Measurement Around Short Vertical-wall Abutment Protected by Collar
KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING(2018)
^حجت کرمی*, 9011043001, ^خسرو حسینی, عبداله اردشیر
مطالعه عددی آب شستگی جت ریزشی آزاد
نشریه مهندسی عمران فردوسی(2016)
^خسرو حسینی, 9011142006, ^حجت کرمی*, سیدامین سلامتیان
علاج بخشی حوضچه‌ی آرامش سد تاریخی فریمان
هیدرولیک(2017)
9211142009, ^خسرو حسینی*, ^حجت کرمی, ناصر نیک نیا
توسعه مدل عددی بدون شبکه برای شبیهسازی پدیده رانش زمین به صورت مستغرق
هیدرولیک(2018)
9211043003, احمد شکیبایی نیا*, ^خسرو حسینی
شبیه سازی مشخصات جریان روی سرریز نیمه استوانه ای با استفاده از نرم افزار عددی Ansys CFX
مهندسی منابع آب(2017)
^حجت کرمی*, ^سعید فرزین, علی حیدری, ^خسرو حسینی
Scour and Three-dimensional Flow Field Measurement Around Short Vertical-wall Abutment Protected by Collar
KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING(2017)
^حجت کرمی*, حسین حسینجانزاده, ^خسرو حسینی, عبداله اردشیر
A multiphase meshfree particle method for continuum-based modeling of dry and submerged granular flows
POWDER TECHNOLOGY(2018)
احسان جعفری ندوشن, احمد شکیبایی نیا*, ^خسرو حسینی
Comparison Between Soft Computing Methods for Prediction of Sediment Load in Rivers: Maku Dam Case Study
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING(2018)
9322043001*, ^خسرو حسینی, ^حجت کرمی, میرعلی محمدی
مطالعه عددی اثر اندرکنش پایه پل و تکیه گاه مستطیلی بر خصوصیات جریان
مهندسی آبیاری و آب(2018)
9311044001, ^حجت کرمی*, ^خسرو حسینی, ^سعید فرزین
Irrigation Management Based on Reservoir Operation with an Improved Weed Algorithm
Water(2018)
9311045001*, Vijay P. Singh, ^حجت کرمی, ^خسرو حسینی, 9511048002, Md. Shabbir Hossain, Chow Ming Fai, Ahmed El-Shafie
Revisited rainfall network design: evaluation of heuristic versus entropy theory methods
Arabian Journal of Geosciences(2018)
9312045002, محسن ناصری*, ^خسرو حسینی, ^حجت کرمی
توسعه روش هیدرودینامیک ذرات هموار برای شبیهسازی جریان دوفازی آب رسوب با - استفاده از مدل رئولوژیکی μ(I)
مهندسی مکانیک مدرس(2018)
پوریا امیدوار*, مهران خیرخواهان, ^خسرو حسینی
Comparison of the μ(I) and HBP models for simulating granular media
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS C(2018)
9311043006, ^خسرو حسینی*
Meshfree particle numerical modelling of sub-aerial and submerged landslides
COMPUTERS & FLUIDS(2018)
9211043003, احمد شکیبایی نیا*, ^خسرو حسینی
مدلسازی جریان دانهای به کمک مدل رئولوژیکی (I(μ در روش SPH
هیدرولیک(2018)
9311043006, ^خسرو حسینی*
بررسی خصوصیات جریان در سرریز شوت سد گِلوَرد نکا با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی
مجله محیط زیست و مهندسی آب(2017)
9311044006, ^خسرو حسینی, ^حجت کرمی, ^سعید فرزین*
پیش بینی سرعت متوسط جریان در آبگیر های جانبی با استفاده از پویایی سیالات محاسباتی ، شبکه ی عصبی مصنوعی و برداشت های جریان سنج
مهندسی منابع آب(2018)
9412043001, ^حجت کرمی*, ^خسرو حسینی
مدلسازی عددی رانش تکیه گاه در مخازن سدها با استفاده از روش SPH
سد و نیروگاه برق آبی(2019)
9312043001, ^خسرو حسینی*
Smoothed particle hydrodynamics for the interaction of Newtonian and non-Newtonian fluids using the μ(I) model
POWDER TECHNOLOGY(2019)
^خسرو حسینی*, پوریا امیدوار, مهران خیرخواهان, ^سعید فرزین
Challenge of rainfall network design considering spatial versus spatiotemporal variations
JOURNAL OF HYDROLOGY(2019)
9312045002, ^خسرو حسینی*, محسن ناصری, ^حجت کرمی
Experimental study of trapezoidal piano key side weirs in a curved channel
FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION(2019)
9311043002, ^خسرو حسینی, مجتبی صانعی*
شبیه سازی سیستم دوفازی نیوتنی-غیرنیوتنی با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار و مدل هرشل-بالکی
هیدرولیک(2019)
پوریا امیدوار*, مهران خیرخواهان, ^خسرو حسینی
Computational investigation on the effects of rib on the slug flow phenomenon; using OpenFOAM
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS C(2019)
9411043001, ^خسرو حسینی*
تأثیر هندسه مقاطع میله ها در عملکرد آبگیر کفی با استفاده از مدل عددی
مجله پژوهش آب ایران(2019)
^خسرو حسینی*, شهاب ریخته گر مشهد, ^حجت کرمی, کیوان بینا
Experimental study of one- and two-cycle trapezoidal piano key side weirs in a curved channel
Water Science and Technology-Water Supply(2019)
9311043002, مجتبی صانعی, ^خسرو حسینی*
Numerical Investigation on Dam-Break Flood Wave
JORDAN JOURNAL OF MECHANICAL AND INDUSTRIAL ENGINEERING(2019)
9411043001, ^خسرو حسینی*
Prediction of scour pattern around hydraulic structures using geostatistical methods
Arabian Journal of Geosciences(2019)
^حجت کرمی*, 9312045002, ^خسرو حسینی, محسن ناصری
کاهش سیلاب در حوضه‏ های شهری با استفاده از LID- BMPS در مدل SWMM و انتخاب گزینۀ برتر با روش AHP- TOPSIS (مطالعۀ موردی: منطقۀ شهرک گلستان سمنان)
اكوهيدرولوژي(2020)
سیده زهرا میرعمادی, ^حجت کرمی*, ^خسرو حسینی, سید علی اصغر هاشمی
مطالعه آزمایشگاهی تیپهای مختلف سرریز جانبی کلیدپیانویی ذوزنقه ای
مهندسی آبیاری و آب(2020)
9311043002, مجتبی صانعی*, ^خسرو حسینی
Effective Pressure for Two Phase Water-Sediment Models using SPH Method
Journal of Applied Fluid Mechanics(2020)
مهران خیرخواهان, پوریا امیدوار*, ^خسرو حسینی
شبیه سازی برخورد گوه با سیال غیرنیوتنی هرشل بالکلی-دی التانت به کمک روش حل عددی RANS
مهندسی دریا(2020)
9711547001, ^خسرو حسینی*, مهران خیرخواهان
بهینه‌سازی پارامترهای هندسی آب‌شکن محافظ با استفاده از روش تاگوچی و
علوم آب و خاک(2020)
9311043003, ^حجت کرمی*, عبداله اردشیر, ^خسرو حسینی
Generation of Clean Hydropower Energy in Multi-Reservoir Systems Based on a New Evolutionary Algorithm
WATER RESOURCES MANAGEMENT(2020)
9511048002, ^حجت کرمی*, ^خسرو حسینی
پیش بینی نرخ فرسایش رسوبات چسبنده و تحلیل پارامترهای موثر بر آن به کمک شبکه عصبی مصنوعی
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران(2020)
9311043006, ^خسرو حسینی*, 9711547001
مدل‌سازی دوفازی جریان چگال حاوی رسوبات چسبنده در محیط آبی به روش هیدرودینامیک ذرات هموار
مهندسی مکانیک مدرس(2020)
9311043006, ^خسرو حسینی*, پوریا امیدوار
Investigation on slug flow phenomenon in Alborz morning glory spillway and preventing its destructive effects
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS C(2020)
9411043001, ^خسرو حسینی*
Comparison of different turbulence models in predicting cohesive fluid mud gravity current propagation
INTERNATIONAL JOURNAL OF SEDIMENT RESEARCH(2020)
9221046001*, ^سیدفرهاد موسوی, ^خسرو حسینی, حسام فولادفر, مجید محمدیان
Computational modeling on slug flow phenomenon in inverted siphon and improving its performance
ZAMM-ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND MECHANIK(2021)
9411043001, ^خسرو حسینی*
کاربرد روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته هم‌مکان در حل معادلات حاکم بر سیالات غیرنیوتنی با مدل هرشل- بالکلی
مکانیک سازه ها و شاره ها(2021)
9511043001, ^خسرو حسینی*
Influence of earthquake vertical excitations on Sloshing-Created P-Δ effect in elevated water Tanks: Experimental Validation, numerical simulation and proposing a modification for Housner model
ENGINEERING STRUCTURES(2021)
9311043001, محمود حسینی*, ^خسرو حسینی
مقایسه روش‌های برنامه‌ریزی بیان ژن و رگرسیون‌های پارامتریک و ناپارامتریک در پیش‌بینی دبی میانگین روزانه رودخانه کارون (مطالعه موردی: ایستگاه هیدرومتری ملاثانی)
علوم آب و خاک(2021)
9311043004, ^سیدفرهاد موسوی*, ^خسرو حسینی
Nested Augmentation of Rainfall Monitoring Network: Proposing a Hybrid Implementation of Block Kriging and Entropy Theory
WATER RESOURCES MANAGEMENT(2021)
بردیا بیات*, محسن ناصری, ^خسرو حسینی, ^حجت کرمی
Investigation on vertical wall abutment scour under steady and unsteady flow in compound channels
International Journal of Hydrology Science and Technology(2022)
9218218003, ^خسرو حسینی*, ^حجت کرمی
Experimental Investigation of Scour Reduction Around Spur Dikes by Collar Using Taguchi Method
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING(2021)
9311043003, ^حجت کرمی*, عبداله اردشیر, ^خسرو حسینی, David Lampert
تاثیر مؤلفه قائم زلزله بر تلاطم و لنگر پایه مخازن هوایی مخروطی به کمک روش های عددی و آزمایشگاهی
مهندسی سازه و ساخت(2021)
9311043001, ^خسرو حسینی*, محمود حسینی
Simulating density current; Using collocation discrete least squares meshless method
NUMERICAL HEAT TRANSFER PART A-APPLICATIONS(2022)
9511043001, ^خسرو حسینی*
Investigation on vertical wall abutment scour under steady and unsteady flow in compound channel
International Journal of Hydrology Science and Technology(2022)
9218218003, ^خسرو حسینی*, ^حجت کرمی
Effect of sediment gradation on scour by symmetric crossing jets: an experimental investigation
Water Science and Technology-Water Supply(2022)
9221046004, ^حجت کرمی*, ^خسرو حسینی
Numerical simulation and application of soft computing in estimating vertical drop energy dissipation with horizontal serrated edge
Water Science and Technology-Water Supply(2022)
محمد باقرزاده*, ^سیدفرهاد موسوی, محمد منافپور, 9811547002, ^خسرو حسینی
کارآیی سدهای تاخیری در مدیریت و کاهش سیلاب های دروازه قرآن شیرازبا شبیه سازی نیمه توزیعی بارش-رواناب
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران(2022)
9311045004, ^خسرو حسینی*, ^سعید فرزین, ^سیدفرهاد موسوی
بررسی رسوبدهی حوزه های آبخیز کوچک تحت الگوی بارش و خصوصیات حوضه در اقلیم خشک و نیمه خشک
علوم آب و خاک(2022)
9712447005, ^خسرو حسینی*, سید علی اصغر هاشمی
‌‌بررسی عددی تثیر زوج آبشکن‌های محافظ بر آبشستگی اطراف آبشکن‌های سری
مهندسی آبیاری و آب(2022)
9412043001, ^حجت کرمی*, ^خسرو حسینی, ^سعید فرزین
بررسی آزمایشگاهی و تعیین ابعاد آب شستگی ناشی از جت های متقاطع منقارن
هیدرولیک(2022)
9221046004, ^حجت کرمی*, ^خسرو حسینی
شبیه‌سازی عددی اثر هم‌پوشانی پوشش گیاهی صلب در کانال‌ روباز مستقیم با استفاده از OpenFOAM
مدیریت آب و آبیاری(2022)
9322043001, مخمدی*, ^خسرو حسینی, ^سعید فرزین
An Innovation Approach of GSSHA Model in Flood Analysis of Large Watersheds Based on Accuracy of DEM, Size of Grids and Stream Density
Applied Water Science(2023)
9311045004, ^خسرو حسینی*, ^سعید فرزین, ^سیدفرهاد موسوی
مطالعه عددی اثر توامان پایه پل و تکیه گاه مستطیلی بر روی تغییرات بستر فرسایش پذیر با استفاده از مدل عددی Flow 3D
پژوهش های مهندسی آب ایران (2022)
مخمود نعمتی قلعه مسکن, ^خسرو حسینی*
بررسی آب‌شستگی تکیه‌گاه مستطیلی واقع در کانال مرکب تحت جریان غیر ماندگار (مطالعه آزمایشگاهی)
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر(2021)
9218218003, ^خسرو حسینی*, ^حجت کرمی
معرفی رویکردی نوین به منظور مدل‌سازی هندسی و محاسبه احام گوره‌های حفاظت سواحل رودخانه‌ها در برابر سیلاب (مطالعه موردی)
مهندسی آبیاری و آب(2023)
9311045004, ^سعید فرزین*, ^خسرو حسینی, ^سیدفرهاد موسوی
Application of soft computing techniques to estimate the scouring depth formed by crossing jets
WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY(2023)
9811547002, میرعلی محمدی*, ^سیدفرهاد موسوی, محمد باقرزاده, ^خسرو حسینی
Effect of geometry and hydraulic parameters on the bed morphology in a confluence using numerical approach
Applied Water Science(2023)
میلاد پورواحدی, ^خسرو حسینی*, ^سیدفرهاد موسوی, کیارش گرانمایه
بسط منحنی‌های IDF تحت سناریوهای مختلف تغییر اقلیم و تخمین دبی بیشینه سیلاب در حوضه درکه تهران (مطالعه موردی: ایستگاه‌های سینوپتیک شمیران، ژئوفیزیک و مهرآباد)
دانش آب و خاک(2023)
9711446004, ^حجت کرمی*, ^خسرو حسینی
The effect of the step hight on energy dissipation in stepped spillways using numerical simulation
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING(2014)
^خسرو حسینی, حسن عبدی, معین حسینی
A new eqution for calculation of reservoir area-capacity curves
KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING(2013)
^خسرو حسینی
Application of Numerical Modeling to Assess Geometry Effect of Racks on Performance of Bottom Intakes
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING(2015)
^خسرو حسینی, 9011142004*, ^حجت کرمی, کیوان بینا
بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت سمنان- سرخه با استفاده از روش های زمین آمار
(2012)
دکتر آرش ملکیان, ^خسرو حسینی, ^سعید قره چلو, مهندس محمدرضا خاموشی
Optimal Design of labyrinth spillways using meta heuristic algorithms
KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING(2015)
^خسرو حسینی, احسان جعفری ندوشن, رضا براتی, علیرضا شاه حیدری
ارائه رابطه رگرسیونی برای تعیین نرخ فرسایش رسوبات چسبنده به کمک داده های آزمایشگاهی و مدل عددی
(2014)
^خسرو حسینی
شبیه سازی جریان شکست سد به روش نیمه ضمنی ذرات متحرک با تراکم ضعیف(WC-MPS)
عمران مدرس(2015)
احسان جعفری ندوشن, ^خسرو حسینی*, سید فرهاد موسوی, احمد شکیبایی نیا, احمد شکیبائی نیا, ^سعید فرزین
تاثیر هندسه مقاطع میله ها درعملکرد آبگیر کفی با استفاده از مدل عددی
(2015)
^خسرو حسینی, ^حجت کرمی, کیوان بینا
تخمین پارامترهای بهینه مدل روندیابی ماسکینگام غیر خطی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری(ICA)
علوم آب و خاک(2015)
9221046003*, ^حجت کرمی, ^خسرو حسینی, ^سیدفرهاد موسوی, علی اصغر هاشمی
توسعه روش نیمه ضمنی ذرات متحرک(MPS) به منظور بهبود شبیه سازی جریان های سطح آزاد با شرایط مرزی باز
هیدرولیک(2015)
9011043003, احمد شکیبایی نیا, ^سیدفرهاد موسوی, ^خسرو حسینی*
Meshless Particle modeling of free surface flow over spillways
JOURNAL OF HYDROINFORMATICS(2015)
احسان جعفری ندوشن, ^خسرو حسینی, احمد شکیبایی نیا
Prediction of time-varying maximum scour depth around short abutments using soft computing methodologies - A comparative study
KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING(2015)
^خسرو حسینی, ^حجت کرمی, حسین حسین جانزاده, عبداله اردشیر
برآورد نحوه تغییرات پیچانرودها با استفاده از تصاویر ماهواره لندست
همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاور میانه(2015-03-11)
^خسرو حسینی
بررسی پدیده نشست زمین تحت تأثیر افت سطح آب های زیرزمینی
همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاور میانه(2015-03-11)
^علی بزان, ^خسرو حسینی
بررسی بحران آب استان سمنان و ارائه راهکارهای مدیریتی
همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاور میانه(2015-03-11)
^علی بزان, ^خسرو حسینی
بررسی تأثیر شیب جانبی در کانال های مرکب با جریان ثانویه
هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2014-05-07)
^خسرو حسینی, ^محمد سعید کریمی
بررسی تأثیرعمق بر دشت سیلانی در کانال های مرکب با جریان ثانویه
هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2014-05-07)
^خسرو حسینی, ^محمد سعید کریمی
مدیریت سیل و استفاده بهینه از دشت سیلابی مبتنی بر آیین نامه
دومین کننفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب - با رویکرد سیلاب شهری(2014-09-30)
^خسرو حسینی, ^محمد سعید کریمی
استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (flow-3D) در تحلیل مسئله شکست سد و مقایسه با روش لاگرانژی (SPH)
سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران(2014-11-12)
^سعید فرزین, ^خسرو حسینی, احسان جعفری ندوشن*, 9211043003
Numerical Simulation of Hydraulic Flow and Determining Equations Governing Separation Zones in Intakes
10th International River Engineering Conference(2016-01-19)
9412043001*, ^خسرو حسینی, ^ایرج جعفری گاوزن, 9411043001
عملکرد شبکه عصبی MLP در تعیین پرش هیدرولیکی در شیب معکوس
چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران(2015-11-11)
^حجت کرمی*, ^خسرو حسینی, 9311043006
بررسی عملکرد سرریزهای کلید پیانویی با استفاده از مدلسازی عددی
چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران(2015-11-11)
9211142008, ^خسرو حسینی, ^حجت کرمی
کنترل نشت در شبکه توزیع آب با مدیریت فشار و به کارگیری الگوریتم بهینه سازی
اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب، بهداشت، چالشها و راهکارها، دانشگاه صنعتی اصفهان(2016-10-18)
9311044010*, ^خسرو حسینی, ^محمد رحمانی منش
شبیه سازی عددی و مقایسه مدل های آشفتگی در تحلیل سرعت جریان پیرامون تکیه گاه پل واقع در کانال مستطیلی با استفاده از Flow-3D
پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران(2016-12-14)
9311044001*, ^سعید فرزین, ^خسرو حسینی, ^حجت کرمی
ارزشیابی الگوی بهینه شبکه پایش باران سنجی با استفاده از روش های آنتروپی و بهینه سازی فراابتکاری
هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران(2018-04-25)
9312045002*, محسن ناصری, ^خسرو حسینی, ^حجت کرمی
مقایسه الگوی بهینه یابی شده ایستگاه های بارش بر اساس تغییرات بلندمدت مکانی زمانی - با استفاده از روش های آنتروپی و بهینه سازی تکاملی
یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2018-05-08)
بردیا بیات*, محسن ناصری, ^خسرو حسینی, ^حجت کرمی
ارزیابی کیفیت شیمیایی آب رودخانه حبله رود از نظر کشاورزی و شرب با استفاده از روش های گرافیکی
هشتمین کنفرانس بین المللی رودخانه(2010-01-26)
^سعید قره چلو, ^خسرو حسینی, سجاد قره چلو, سجاد قره چلو
بررسی حساسیت پروفیل سطح آب نسبت به ضریب زبری با توجه به هندسه رودخانه
سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران(2008-10-14)
^خسرو حسینی, ^سعید قره چلو
بررسی عوامل موثر در تغییر کیفیت آبهای سطحی بخش جنوبی حوزه آبخیز حبله رود با استفاده از داده های ماهواره ای+ ETMو GIS
سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران(2008-10-14)
^سعید قره چلو, ^خسرو حسینی, سجاد قره چلو, سجاد قره چلو
مطالعه فرسایش حوضه های آبریز با استفاده از GIS (رودخانه های شمال غرب تهران)
دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر(2010-02-08)
^خسرو حسینی, ^مجید قلهکی
مقایسه فرآیند های غشایی در تصفیه و شیرین سازی آب با تکیه بر نانو فیلتراسیون
اولین کنفرانس بین المللی بحران آب(2010-03-11)
احمد میرباقری, ^مجید قلهکی, بیژن یگانه, ^خسرو حسینی
ارزیابی فرآیند های متعارف و غیر متعارف تصفیه آب
اولین کنفرانس بین المللی بحران آب(2010-03-11)
^مجید قلهکی, احمد میرباقری, بیژن یگانه, ^خسرو حسینی
بررسی عملکرد سد انحرافی (مطالعه موردی، عملکرد و مشکلات موجود سد انحرافی فجر)
چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویان عمران(2008-08-26)
^خسرو حسینی
مطالعات علاج بخشی سد انحرافی (مطالعه ی موردی بهسازی عملکرد سد انحرافی فجر)
چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویان عمران(2008-08-26)
^خسرو حسینی
تعیین پریودهای خشکسالی هیدرولوژیکی در حوضه آبریز شوراب
چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویان عمران(2008-08-26)
^خسرو حسینی
کاربرد GIS در منابع آب و DSS
چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویان عمران(2008-08-26)
^خسرو حسینی
مدل سازی رسوبات چسبنده در رودخانه های جزر و مدی
هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2006-05-08)
^خسرو حسینی
ساماندهی رودخانه در شهر(مطالعه موردی رودخانه مردابرود)
هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی رودخانه(2007-02-13)
^خسرو حسینی
بستر و حریم رودخانه های شهری ( قوانین موجود ، شرایط فعلی ، مشکلات و راه حلها ، مطالعات موردی)
چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران(2008-05-06)
^خسرو حسینی, مهدی وفایی منش
ارزیابی زیست محیطی سدها
چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویان عمران(2008-08-26)
^خسرو حسینی
بررسی روند رسوبگذاری در مخازن سدهای ذخیره ای با استفاده از مدل Hec-6 " مطالعه موردی مخزن سد امیرکبیر "
ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران(2007-09-04)
مهدی وفایی منش, ^خسرو حسینی
عملکرد هیدرولیکی مجموعه سازه های آبی تاریخی شوشتر در گذشته و حال
هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2006-05-08)
^خسرو حسینی, معصومه عامری
کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی ( (GISدر مدلسازی و مدیریت سیلابهای شهری
کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری(2007-02-21)
^خسرو حسینی, حمید خورسندی, حسام فولادفر
تعیین خصوصیات مکانیکی رسوبات چسبنده و بکارگیری آنها در روابط فرسایش
چهارمین کنفرانس هیدرولیک ایران(2003-10-21)
^خسرو حسینی, حسام فولادفر
رابطه پارامتر شعاع به عرض و پدیده مهاجرت خم رودخانه
چهارمین کنفرانس هیدرولیک ایران(2003-10-21)
حسام فولادفر, ^خسرو حسینی
مدل فیزیکی سد تنظیمی حمیدیه
چهارمین کنفرانس هیدرولیک ایران(2003-10-21)
شروین فقیهی راد, حسام فولادفر, ^خسرو حسینی
ارزیابی سازه های استهلاک انرژی در تونل های با شیب تند
نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران(2010-11-09)
^خسرو حسینی, اباذر صفی خانی, ^سعید قره چلو
راهکارهای علاج بخشی سد انحرافی دز
نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران(2010-11-09)
^خسرو حسینی, محمد باقر نحوی
بررسی نحوه توزیع رسوب مخازن سدها با استفاده از مدل ریاضی و مقایسه آن با روش های تجربی
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^خسرو حسینی
مدلسازی عددی جریان برروی سرریزهای پلکانی در حالت جریان پیوسته(skimming)
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^خسرو حسینی
بررسی رابطه بین افت سطح آب زیرزمینی و پدیده فروچاله مطالعه موردی دشت کبودرآهنگ و فامنین
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^خسرو حسینی, سعید خدائیان
بررسی راهکارهای شوری آب رودخانه حبله رود از دیدگاه مسائل عمرانی با استفاده ازGISوRS
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^سعید قره چلو, ^خسرو حسینی
مدیریت کنترل نشت در شبکه های توزیع آب شهری: مطالعه موردی
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^خسرو حسینی, دکتر بهزادیان
معرفی مدل RIBASIM در مدیریت یکپارچه منابع آب
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^خسرو حسینی, علی معین الدینی
طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب به کمک نرم افزارهای Arc GIS و Sewer Gems
چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب(2011-05-03)
^خسرو حسینی
مدل سازی رسوبات چسبنده در رودخانه های جزر و مدی
هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2006-05-08)
^خسرو حسینی
بررسی مدل ریاضی SKM در تخمین های توزیع عرضی سرعت با استفاده از ضریب جریان ثانویه
همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین(2013-05-01)
غلامعباس بارانی, ^خسرو حسینی, ^محمد سعید کریمی
بررسی مدل ریاضی در تخمین های توزیع عرضی سرعت با استفاده از ضریب جریان ثانویه
چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی(2014-02-25)
^محمد سعید کریمی, ^خسرو حسینی
بررسی تطبیقی سرعت بدست آمده از داده های تجربی با مدل دو بعدی SKM در کانال مرکب
همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین(2013-05-01)
غلامعباس بارانی, ^خسرو حسینی, ^محمد سعید کریمی
محاسبه میزان رسوبات )در حال حمل( حاصل از فرسایش کل با استفاده از روش فلمینگ
همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین(2013-05-01)
^خسرو حسینی, ^محمد سعید کریمی
بررسی میزان انتقال رسوب با استفاده از روابط بار معلق و بار بستر
همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین(2013-05-01)
^خسرو حسینی, ^محمد سعید کریمی
مقايسه عملكردي سرريز هاي جانبي كليد پيانوئي و كنگره اي
سادات حسيني سيدمجتبي(تاریخ دفاع: 1402/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي روش هاي ساماندهي و بهسازي بستر رودخانه با استفاده از مدل رياضي HEC-RAS (مطالعه موردي:رودخانه حسين آباد كالپوش)
رحيمي اميرحسين(تاریخ دفاع: 1401/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه روش هيدروديناميك ذرات هموار در شبيه سازي عددي انتقال رسوب و آبشستگي اطراف آبشكن‌هاي سري
كريمي سهراب(تاریخ دفاع: 1401/07/12) ، مقطع : دكتري
پيش بيني خشكسالي هيدرولوژيكي تحت تاثير تغيير اقليم با استفاده از هوش مصنوعي
مرشدبزرگ دل اميررضا(تاریخ دفاع: 1401/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني خشكسالي هيدرولوژيكي تحت تاثير تغيير اقليم با استفاده از هوش مصنوعي
مرشدبزرگ دل اميررضا(تاریخ دفاع: 1401/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل تطبيق¬پذيرترين شاخص خشكسالي در محدوده شهرستان دامغان
گازري حميدرضا(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل تطبيق¬پذيرترين شاخص خشكسالي در محدوده شهرستان دامغان
گازري حميدرضا(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برچيدن سد و تغييرات مورفولوژي رودخانه
احمدي موفق مهدي(تاریخ دفاع: 1402/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از روش بدون شبكه حداقل مربعات گسسته هم مكان در مدلسازي عددي جريان غليظ
نقيان محمد(تاریخ دفاع: 1401/07/17) ، مقطع : دكتري
بررسي الگوي رسوبدهي حوضه هاي آبريز كوچك تحت اثر الگوهاي بارش در مناطق خشك و نيمه خشك (مطالعه موردي حوضه هاي شهرستان سمنان)
فتاح پريسا(تاریخ دفاع: 1400/06/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر بار آلودگي آب مخزن سد شهيد شاهچراغي
شاهي سينا(تاریخ دفاع: 1400/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي ابعاد و هندسه مانع در شوت¬ها به كمك مدل عددي
كاشفي روح الله(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه عددي اثر تركيبي آب شكن هاي نفوذپذير و نفوذناپذير بر خصوصيات جريان
جعفري چاشمي خسرو(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني سيلاب با به كارگيري شاخص¬هاي بزرگ مقياس اقليمي و طراحي بهينه كانال جمع آوري سيلاب
خالقي ميبدي مرضيه(تاریخ دفاع: 1400/06/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل هيدروديناميكي عملكرد آبگيرهاي جانبي واقع در قوس 180 درجه با زواياي آبگيري مختلف در رژيم هاي مختلف جريان
ذوالقدر مهران(تاریخ دفاع: 1400/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خصوصيات جريان ناشي از شكست سد با حضور مانع در پايين دست با استفاده از روش هاي عددي
خاني محدثه(تاریخ دفاع: 1399/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي تغييرات دمايي آب در مخازن با ديواره بتن متخلخل
وحدتي فر ميلاد(تاریخ دفاع: 1398/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي تبخير-تعرق ماهانه با استفاده از مدل¬هاي تجربي و هوشمند در اقليم¬هاي مختلف ايران
ذاكري محمدصادق(تاریخ دفاع: 1398/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه مشخصه¬هاي هيدروليكي جريان عبوري از سدهاي لاستيكي با استفاده از مدل سازي عددي و روش¬هاي هوشمند
مومني نژاد پگاه(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه عددي جريان و سرفولوژي آبگير تحت اثر پارامترهاي هندي و هيدروليكي مختلف با استفاده از نرم افزار SSIIm2
گرانمايه كيارش(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي و عددي خصوصيات هيدروليكي جريان عبوري از آبگير كفي روزنه¬اي
ميرنورالهي سيدعلي(تاریخ دفاع: 1398/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه عددي الگوي جريان و انتقال رسوب در كانال متقاطع تحت زواياي مختلف
پورواحدي روشنده ميلاد(تاریخ دفاع: 1398/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي عددي سه بعدي جريان در نردبان ماهي با هندسه¬هاي مختلف
شكراللهي محمد(تاریخ دفاع: 1398/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر جريانهاي زير گذري بر ميزان استهلاك انرژي در سرريزهاي پلكاني
نادري سعيد(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مديريت بهينه سيلاب در حوزه‌هاي آبخيز با تلفيق مدل‌هاي هيدرولوژيك و هيدروليكي توزيعي و لحاظ عدم قطعيت
محب زاده فتاحي عليرضا(تاریخ دفاع: 1400/12/25) ، مقطع : دكتري
توسعه روش نيمه ضمني ذرات متحرك (MPS) با استفاده از مدل رئولوزيكي براي شبيه سازي سه بعدي جريان دانه اي خشك و تر در رانش زمين
تاج نسائي مهنا(تاریخ دفاع: 1397/06/21) ، مقطع : دكتري
مدل‌سازي عددي چگونگي تشكيل و رشد جريان اسلاك در سازه‌هاي هيدروليكي و ارائه راهكارهاي مقابله با آن
عاقبتي بهروز(تاریخ دفاع: 1399/07/14) ، مقطع : دكتري
مديريت منابع آب زير زميني با هدف احيا و تعادل بخشي (مطالعه موردي: دشت سمنان)
داريني اصغر(تاریخ دفاع: 1399/10/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مديريت كمي سيلاب در حوضه‌هاي شهري با استفاده از مدل SWMM
ميرعمادي سيده زهرا(تاریخ دفاع: 1398/04/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مكانيابي مناطق مستعد كوچك تأمين آب از طريق احداث سد زيرزميني (مطالعه موردي: حوزه آبريز غرب كوير حاج عليقلي)
پيمان خواه پيمان(تاریخ دفاع: 1398/06/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه‌سازي عددي جريان همزمان از زير دريچه كشويي و روي سرريز لبه تيز در كانال مستطيلي
ذوالفقاري رضا(تاریخ دفاع: 1398/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهره‌برداري بهينه از مخزن با استفاده از الگوريتم كليه
ديانتي خواه مژگان(تاریخ دفاع: 1397/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهره‌برداري بهينه از مخزن با استفاده از الگوريتم كليه
ديانتي خواه مژگان(تاریخ دفاع: 1397/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه‌سازي عددي عملكرد صفحات مستغرق و طوق بر الگوي جريان و كنترل آبشستگي پيرامون پايه پل
مرادي محرماني علي(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه‌سازي عددي عملكرد صفحات مستغرق و طوق بر الگوي جريان و كنترل آبشستگي پيرامون پايه پل
مرادي محرماني علي(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي عددي رفتار هيدروليكي گروه پايه‌ها و تكيه‌گاه پل و تاثير آن بر بستر فرسايش پذير
نعمتي قلعه مسكن محمود(تاریخ دفاع: 1397/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي عددي رفتار هيدروليكي گروه پايه‌ها و تكيه‌گاه پل و تاثير آن بر بستر فرسايش پذير
نعمتي قلعه مسكن محمود(تاریخ دفاع: 1397/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي ايستگاههاي پايش بارش با توجه به تغييرات بلند مدت مكاني و زماني با لحاظ عدم قطعيت و روش هاي زمين آماري
بيات برديا(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : دكتري
مطالعه آزمايشگاهي اثر طوق و ريپ‌رپ در كاهش آب‌شستگي آب‌‌شكن‌ها
عطاردي امين(تاریخ دفاع: 1399/06/26) ، مقطع : دكتري
پيش بيني تغييرات بار رسوب و بستر رودخانه در شرايط تغيير اقليم با استفاده از الگوريتم‌هاي هوشمند و مدل هيدروليكي HEC-RAS))
علي نژادي مهدي(تاریخ دفاع: 1400/07/29) ، مقطع : دكتري
بررسي آزمايشگاهي و عددي عملكرد هيدروليكي سرريز جانبي كليد پيانويي ذوزنقه‌اي تيپ Aواقع در قوس 180 درجه
ساغري ابوالفضل(تاریخ دفاع: 1398/07/14) ، مقطع : دكتري
بهبود روش هيدروديناميك ذرات هموار در مدل‌سازي سيستم دو فازي آب - رسوب
خيرخواهان مهران(تاریخ دفاع: 1397/07/18) ، مقطع : دكتري
ارائه مدل مكانيكيجهت تحليل ديناميكي مخازن هوايي حاوي سيال با لحاظ نمودن مولفه قائم زلزله
حيدري كمررودي سروش(تاریخ دفاع: 1399/12/27) ، مقطع : دكتري
بهره برداري بهينه از مخزن سد با استفاده از الگوريتم وال و هيبريدهاي آن با لحاظ تغيير اقليم
محمدي مجيد(تاریخ دفاع: 1398/12/06) ، مقطع : دكتري
مدلسازي عددي پرش هيدروليكي مستغرق با بازشدگي ناگهاني متقارن و نامتقارن
رنجي نيما(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه ازمايشگاهي آبشستگي جتهاي متقاطع متقارن در مصالح بستر غير يكنواخت
ناييني شايان(تاریخ دفاع: 1401/12/15) ، مقطع : دكتري
بررسي آزمايشگاهي اثر جريان ماندگار و غير ماندگار برآب شستگي تكيه گاههاي پل در كانال مركب
يزداني علي رضا(تاریخ دفاع: 1400/12/17) ، مقطع : دكتري
مطالعه عددي ديناميك پيشروي جريان‌هاي غليظ حاوي رسوبات چسبنده
امامي سيدمحمدكاظم(تاریخ دفاع: 1399/04/10) ، مقطع : دكتري
مطالعه عددي عملكرد حوضچه آرامش در شرايط پرش هيدروليكي مستغرق
تكميلي سيد مصطفي(تاریخ دفاع: 1397/06/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين روند خشكسالي هيدرولوژيكي دو حوزه آبريز در شمال و جنوب رشته كوه البرز
سعيديان امير(تاریخ دفاع: 1397/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي هيدروليك رودخانه بابلرود در محدوده شهري بابل و ارائه راهكارهاي ساماندهي
موسي پور رضا(تاریخ دفاع: 1396/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي و عددي تاثير نفوذپذيري آب‌شكن‌ها با تركيب‌هاي مختلف بر آبشستگي اطراف آنها
اسلامي رستمي محمد(تاریخ دفاع: 1396/10/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عملكرد تلفيقي طرح‌هاي ساماندهي رودخانه (مطالعه موردي: رودخانه كبير خطيركوه)
رضائيان هاتف(تاریخ دفاع: 1396/06/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي استفاده از طوق، ريپ رپ و تركيبي از آنها بر كاهش عمق آب شكستگي تكيه گاه هاي پل
حسينجان زاده حسين(تاریخ دفاع: 1395/07/15) ، مقطع : دكتري
مديريت كيفيت آب رودخانه با استفاده از سيستم استنتاج عصبي – فازي(مطالعه موردي:رودخانه خرم آباد)
پروين مصطفي(تاریخ دفاع: 1396/06/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سطحي ناشي از زلزه بر بدنه سدهاي خاكي
حافظي پور محمدرضا(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
جعفري ندوشن احسان(تاریخ دفاع: 1394/07/22) ، مقطع : دكتري
كاربرد طوق در كاهش آبشستگي پايه هاي دايره اي پل واقع در كانال هاي مركب (مطالعه آزمايشگاهي)
خورشيدي مجيد(تاریخ دفاع: 1395/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آناليز لرزه‌اي خطوط انتقال آب و ارائه راهكار براي بهسازي خط لوله در محل گذر از گسل فعال
كريمي مرند فربد(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير سازه‌هاي هيدروليكي بر مورفولوژي رودخانه (مطالعه موردي: رودخانه سفيدرود سمنان)
حيدري علي(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي عددي و تحليل اثر اندركنش پايه و تكيه¬گاه پل بر خصوصيات جريان
انجم روز سميه(تاریخ دفاع: 1395/11/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل‌سازي عددي اثر شكل مقاطع تكيه‌گاهي بر الگوي جريان و نيروهاي هيدروديناميك وارد بر آن با نرم افزار OpenFOAM
بادلي محمد(تاریخ دفاع: 1395/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خصوصيات هيدروليكي جريان در طول سرريز و پرتابه جامي‌شكل با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي و مقايسه آن با روابط تئوريك ( مطالعه موردي: سد گلورد نكا).
فضل اله نژاد ميلاد(تاریخ دفاع: 1395/09/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ميزان حداكثر عمق آبشستگي اطراف آبشكن نفوذپذير با استفاده از Flow-3D
يحيوي كلاكي فرزاد(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهره¬برداري بهينه هيدروليكي شبكه توزيع آب شهري با مديريت فشار براي كنترل ميزان نشت از شبكه
موذني حسن(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي هيدروليك جريان در تلاقي گاه‌هاي كانال‌ها
بذار ثمين(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل اعتماد تيرهاي بتن آرمه تقويت شده در برش توسط صفحات FRP
هاشمي كربلائي مسعود(تاریخ دفاع: 1395/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي هيدروليك سر ريز نيلوفري با استفاده از نرم افزار FLUENT
اعظمي سعيد(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و رفع مشكلات هيدروليكي تخليه كننده هاي عمقي با استفاده از مدل سه بعدي جريان
لشني محسن(تاریخ دفاع: 1394/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي الگوي رسوب گذاري كانال ورودي و حوضچه بنادر و راهكارهاي مقابله با كاهش رسوب گذاري -( مطالعه موردي بندر اميرآباد)
سالارگرنا محمدرضا(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نشست زمين در دشت سمنان و ارتباط آن با افت سطح آبهاي زير زميني
بزان علي(تاریخ دفاع: 1394/02/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل عددي ريز سرهاي كليد پيانويي و توسعه مباني طراحي آنها
محقق يگانه(تاریخ دفاع: 1395/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه آزمايشگاهي كاربرد طوق در كاهش آبشستگي پايه هاي مستطيلي پل در كانال هاي مركب
سبزواري جوزاني محمد(تاریخ دفاع: 1395/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عددي و تحليلي رفتار لوله هاي استوانه اي جدار نازك تقويت شده تحت جريان محوري سيال حامل ذرات
بصري وحيد(تاریخ دفاع: 1397/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مكان يابي عرصه هاي مناسب تغذيه مصنوعي سفره هاي زيرزميني با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) در محيط GIS
صفري عربي روح اله(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آب شستگي پايه پل
توكلي مهرآبادي امير(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فرسايش و رسوب در رودخانه
محسني آستاني محمد(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مصرف آب در زراعت
فخاريان سميرا(تاریخ دفاع: 1394/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جمع آوري آبهاي سطحي
حقيقت محمد(تاریخ دفاع: 1393/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از مدل FLOW3D
پورجعفر محسن(تاریخ دفاع: 1394/04/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تغييرات مورفولوژيكي رودخانه ناشي از احداث سدهاي تاخيري
حسيني سيدمحمدعلي(تاریخ دفاع: 1393/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي برچيدن سد سفيد رود از ديدگاه پخش رسوبات و مورفولوزي رودخانه
گچ چي ممقاني زينب(تاریخ دفاع: 1392/07/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه عددي ابشستگي جت ريزشي ازاد و مقايسه ان با داده هاي ازمايشگاهي
نوخاسته حامد(تاریخ دفاع: 1392/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي عددي ابگير با كف مشبك
ريخته گر مشهد شهاب(تاریخ دفاع: 1392/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تغييرات خط ساحل درياي خزربا استفاده از مدل رياضي
ابراهيمي نعيم(تاریخ دفاع: 1393/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي روشهاي غير سازه اي مناسب در ساماندهي رودخانه هاي گيلان
فلاح اسماعيلي لنگرودي مسيح(تاریخ دفاع: 1391/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تلفيق شبكه عصبي مصنوعي و روش هاي زمين آماري ....
معمار مرجان(تاریخ دفاع: 1392/07/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي فرسايش رسوبات چسبنده
خير خواهان مهران(تاریخ دفاع: 1391/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عددي رفتار هيدروديناميكي سرريز پلكاني سد سياه بيشه
احمديان چاشمي هديه(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي عددي رفتار هيدروليكي سرريز اوجي دريچه دار و تخليه از راه تونل
وليپور خنكداري رضا(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل علل راهكارهاي جلوگيري از نشست سرها
سعادتي سيدمحمدصادق(تاریخ دفاع: 1392/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي هيدروليك رودخانه نكارود در محدوده پل كمربندي و پل داخل شهر و ارائه راهكارهاي سازماندهي رودخانه در اين بازه
بهادرنژاد ولاشدي كاظم(تاریخ دفاع: 1391/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي جانمايي معادن شن وماسه و نععين مكانهاي مناسب برداشت شن و ماسه ...
حسيني مرعشي سيدمهدي(تاریخ دفاع: 1391/03/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي شبكه فاضلاب شهري سمنان توسط نرم افزار
تجلي راضيه(تاریخ دفاع: 1390/04/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير هندسه سرريز پلكاني بر روي نرخ استهلاك انرژي به كمك مدل سازي رياضي
عطاريان عليرضا(تاریخ دفاع: 1390/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي بهره برداري از مخازن چند منظوره با استفاده از پويايي سيستم
شيخ خوزاني زهره(تاریخ دفاع: 1390/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي شبكه آبرساني با استفاده از الگوريتم
زاهدي محمدصادق(تاریخ دفاع: 1390/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ميزان كارايي روش شبكه عصبي در برآورد بار رسوبي معلق حوزه هاي آبخيز خشك و نيمه خشك استان سمنان
اندرامي اكرم السادات(تاریخ دفاع: 1389/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
طوسي طيبه(تاریخ دفاع: 1391/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ارتباط افت سطح ايستايي و ايجاد فرو چاله ها و پتانسيل يابي مناطق مستعد فرو چاله
چاوشيان مولودسادات(تاریخ دفاع: 1390/03/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه روشهاي تجربي توزيع رسوب مخازن سدها و مدل رياضي
كاوه كيوان(تاریخ دفاع: 1390/04/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل بهينه سازي
عسگري بختياري رامين(تاریخ دفاع: 1390/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رسوبات چسبنده در کانالهای باز (خواص، انتقال و کاربردها)
رسوبات چسبنده در کانالهای باز (خواص، انتقال و کاربردها)
طرح پژوهشی آسیب شناسی کانال موجود، ساماندهی و اصلاح مسیرکانال انتقال آب رودخانه سمنان
(2021-05-27 00:00:00)
علاج بخشی کانال انتقال آب و طراحی تاسیسات آبگیری از رودخانه سمنان
(2022-03-07 00:00:00)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
کنترل سیلاب   (500 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
هیدرولیک محاسباتی   (668 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
فرسایش و رسوب   (474 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
طراحی هیدرولیکی سازه ها   (487 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
هیدرودینامیک   (495 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
مهندسی رودخانه   (496 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
مکانیک سیالات   (646 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : مهندسی عمران
اصول تصفیه آب و فاضلاب   (537 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : مهندسی عمران

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، كيلومتر 5 جاده دامغان، پرديس شماره دانشگاه سمنان،دانشكده مهندسي عمران
khhoseini@semnan.ac.ir
(+98)2331535205

فرم تماس